Afdelingerne

 Traekronen (1)

 

Hesselgårdens organisering
 • Vuggestue 0 - 3 år

  Vuggestue.

   

  Hesselgården har i øjeblikket to vuggestuegrupper, hvor af en er placeret i Trestensgården og én større i Bøgetræerne.

  Der arbejdes med at tilrettelægge en pædagogisk praksis, hvor nærhed, tryghed og læring er i fokus.

  I vuggestuen er der en del praktisk arbejde, men jo ældre børnene bliver, jo mere kan de deltage og via leg få indlært gode vaner og rutiner.

  I barnets første år, er der masser af synlig udvikling, hvilket er forbundet med megen livsglæde, men også bekymringer. Er I som forældre bekymret, kan vi via dialog sammen hjælpe hinanden med, hvilke behov der er bedst for dit barn.

  Husk at du som forældre er den bedste til at træffe beslutninger på dit barns vegne, men indimellem bliver vi usikre og derfor kan vi hjælpe hinanden med at finde gode muligheder for dit barn.

   

 • Mellemgruppen 3 - 5 år

  Velkommen til Mellemgruppen.

  Hesselgårdens mellemgruppe er 3-5-årige børn, der er placeret henholdsvis på Trestensgården med en gruppe og i Træhuset med to grupper.

  Børn lærer bedst gennem leg.

  Når barnet når 3-års alderen, og starter hos os, er barnets leg i gang og i udvikling. Børnene begynder at lege sammen om noget, frem for ved siden af hinanden. Børnene reflekterer og bearbejder deres oplevelser igennem legen. Derfor er legen, og det at lære at lege en vigtig del af barnets tid hos os.

  Vi bygger videre på den udvikling, som barnet allerede er i gang med, og støtter barnet i at være selvhjulpen og blive bedre til hvad det allerede kan.

  Vi arbejder med, at give børnene kompetencer til at kunne indgå i forskellige fællesskaber.

  Det gør vi bl.a. ved at arbejde ud fra de seks læreplanstemaer:

  • Sprog, vi understøtter barnets sproglige udvikling ved bl.a. at læse bøger, synge, spille musik, rim og remser.
  • Sociale kompetencer, vi støtter barnet i at skabe legerelationer og indgå aktivt i fællesskaberne, samt at kunne aflæse andres følelser og kunne håndtere egne følelser. Trestensgården og Bøgetræerne brobygger ved ugentlige besøg, dette for at skabe legerelationer på tværs af husene og sikre, at børnene kender hinanden inden de samles på Valhalla.
  • Natur og naturfænomener, Trestensgården er en temainstitution med fokus på ude liv og som hvert år skal arbejde og søge om det grønne flag. Derfor foregår mange af aktiviteterne for Trestensgårdens børnehavegruppe ude. Bøgetræernes legeplads rummer masser af mulighed for fordybelse, med små kroge hvor der kan leges ugenert. Generelt er vi ude hver dag, uanset vejret.
  • Personlige kompetencer, vi arbejder med at understøtte det enkelte barns selvværd og selvtillid.
  • Krop og bevægelse, vi udfordrer barnets motoriske udvikling bl.a. ved brug at Hesselgårdens fællessal og diverse legeredskaber på legepladsen. En gang om uden har børnene mulighed for at tage egne cykler med.
  • Kulturelle udtryksformer og værdier, vi deltager i det omkringliggende samfund og byliv, og dets mange muligheder, vi har bl.a. et samarbejde med Skælskør plejehjem, hvor vi besøger hinanden. Bøgetræerne afholder kulturuge hver anden måned, hvor vi ”rejser” til et andet land og lære om landets kultur, da Hesselgården rummer mange forskellige nationaliteter vælger vi ofte et af dem.

  For at sikre en god trivsel bestræber vi os på, at møde børnene med en rolig og positiv tilgang. Vi anerkender det barnet kan, og det barnet er på vej til at kunne.

 • Førskolen 4 - 6 år

  Velkommen til Førskolen/Valhalla.

  Valhalla er Hesselgårdens førskoleafdeling, som rummer institutionens ældste børn og fysisk er placeret i Stenhuset.

  Afdelingen startede i 2011 og er et aktivt tilvalg for at øge indsatsen omkring at understøtte kommende skolebørn og forældre bedst muligt.

  Der afholdes forældremøde i Maj måned for de kommende forældre i førskolen.

  Børnene begynder i Valhalla i August det år hvor de fylder 5 år.

  Der arbejdes med en intern overlevering og brobygning fra børnehavegrupperne, således at opgaven med skift, bliver så god som mulig.

  I førskolegruppen arbejdes der med:

  • Personlige kompetencer, som i denne sammenhæng er troen på sig selv og styrke ens selvværd.
  • Sociale kompetencer, eksempelvis at vise hensyn og respekt for andre og behovsudsætte.
  • Selvhjulpenhed, hvilket betyder at dit barn bliver ældre og selv skal tage medansvar for egne ting, klare toiletbesøg og af- og påklædning.  
  • Introduktion til Eggeslevmagle skole, både fysisk lokalitet, strukturen i skolen og opgaveløsning.

  Vi arbejder med en tydelig struktur og har tydelige forventninger om, at børnene deltager aktivt i dagligdagen og bidrager til fællesskabet. Derfor er hver dag morgenmøde kl. 9.00, hvor vi via skrift og billeder visualiserer og snakker om dagens program.  

  Vi har et tæt brobygning med vores samarbejdsskole: Eggeslevmagle skole.

  Eggeslevmagle Skole inviterer til besøg på skolen i løbet af efteråret og fra jan-juni går vi på skolen, én gang ugentlig. Hesselgården låner et lokale, hvor børnene stille og roligt introduceres for dagligdagen på skolen.

  I Valhalla inviteres I til forældresamtaler i efteråret, hvor vi i fællesskab snakker om barnets trivsel og udvikling, samt hvilke områder der skal støttes op omkring.

  Primærpædagog udarbejder et brobygningsskema, som overleveres til den kommende skole inden skolestart.

  Gennem året i Valhalla oplever vi generelt at børnene udvikler sig hen imod, at blive mere aktivt deltagende i eget liv, nysgerrige på livet og klar til mødet med skolen.

 • Særlige tilbud 3 - 6 år

  Velkommen til Regnbuen 

  Regnbuen er et tilbud, til børn med særlige behov. Der er plads til 6 børn på stuen i alderen 3-6 år, hvor der er 2 pædagoger tilknyttet. Vi har vores eget lokale, med egen indgang og toilet.

  Regnbuen er for børn med behov for ekstra støtte i forhold til almen området.

  Visitationen til Regnbuen foregår centralt via Slagelse Kommunes særlige visitations-udvalg.

  Børn, der bliver visiteret til ordningen, kan have sproglige, følelsesmæssige, sociale eller motoriske udfordringer.

  Børnene har en primærvoksen som i opstarten er særligt opmærksomme på barnet, samt er ansvarlig for forældrekontakten og udarbejdelse af mål og udviklingsplaner.

  I det daglige skaber vi rum, hvor der er plads til individuel udvikling, samt socialt samspil og leg med børn i almen området.

  Vi arbejder med at skabe et inkluderende læringsmiljø, som tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Dette gør vi ved at arbejde med struktur og tydelighed fra de voksne.

  Vi har morgenmøde hver morgen hvor vi sammen med børnene planlægger dagen. Dette gøres med billeder til at tydeliggøre dagens gang. Vi anvender ligeledes tegn til tale efter behov, led tryk, massage, kædetæppe/veste, kuglepuder og andre motoriske tiltag.

  Vore mål er at give børn ekstra opmærksomhed og stimulering på de områder, hvor de har behov for det, samtidig med at børnene har mulighed for at være sammen med børn, fra almen området. Regnbuen deltager i institutionens traditionelle arrangementer, sammen med resten af institutionen i det omfang vi i samarbejde med forældrene finder det hensigtsmæssigt.

  Vi samarbejder tværfagligt med eksempelvis tale- høre, psykolog og motorik konsulent eller andre relevante faggrupper, som kan være tilknyttet barnet.

  Vi vægter samarbejde højt, og forventer en gensidig åbenhed og ærlighed fra vores samarbejdspartnere og til Jer forældre.

  Der afholdes statusmøder ca. hvert halve år, med deltagelse af interne og eksterne samarbejdspartnere samt forældre. Sammen skabes et helhedsbillede over indsatsen her og nu og hvilke aftaler der fremadrettet skal være.

  Hvert år til september, skal børnene revisiteres.

Siden er sidst opdateret 18. september 2019